Nieuws:

We zijn er weer.

Na lange tijd van afwezigheid zijn we er weer  :laugh:
We hebben alle wachtwoorden gereset, je oude wachtwoord werkt niet meer.Je moet via het "wachtwoord vergeten"-linkje je wachtwoord resetten. Je krijgt hiervoor een mailtje op het adres dat je bij ons geregistreerd hebt.

De komende tijd zijn we nog druk bezig om de rest van de site op te bouwen, dus het kan zijn dat sommige onderdelen (tijdelijk) niet werken.

Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
Heb je de activerings-mail niet ontvangen?

Auteur Topic: Serious Sam FE & SE  (gelezen 1226 keer)

Offline shinger

 • Lid
  • shingeri
 • Steunpunt: Nee
Serious Sam FE & SE
« Gepost op: 2009/07/06, 12:15:59 »
Ik heb Serious Sam 1 en 2, Maar ik krijg het maar niet geinstalleerd. Hij zegt constant dat hij geen CD/of mounted image ziet. Kan iemand me helpen?

The First Encounter installatie script
#!/bin/sh
# This script was generated using Makeself 2.1.4

CRCsum="61116577"
MD5="8939a25dfb1736576239716b7556b696"
TMPROOT=${TMPDIR:=/tmp}

label="Serious Sam: The First Encounter 1.05beta3-english-2 Installer"
script="sh"
scriptargs="./setup.sh"
targetdir="serious.sam.tfe_1.05beta3-english-2"
filesizes="11025909"
keep=n

print_cmd_arg=""
if type printf > /dev/null; then
    print_cmd="printf"
elif test -x /usr/ucb/echo; then
    print_cmd="/usr/ucb/echo"
else
    print_cmd="echo"
fi

unset CDPATH

MS_Printf()
{
    $print_cmd $print_cmd_arg "$1"
}

MS_Progress()
{
    while read a; do
MS_Printf .
    done
}

MS_dd()
{
    blocks=`expr $3 / 1024`
    bytes=`expr $3 % 1024`
    dd if="$1" ibs=$2 skip=1 obs=1024 conv=sync 2> /dev/null | \
    { test $blocks -gt 0 && dd ibs=1024 obs=1024 count=$blocks ; \
      test $bytes  -gt 0 && dd ibs=1 obs=1024 count=$bytes ; } 2> /dev/null
}

MS_Help()
{
    cat << EOH >&2
Makeself version 2.1.4
 1) Getting help or info about $0 :
  $0 --help   Print this message
  $0 --info   Print embedded info : title, default target directory, embedded script ...
  $0 --lsm    Print embedded lsm entry (or no LSM)
  $0 --list   Print the list of files in the archive
  $0 --check  Checks integrity of the archive
 
 2) Running $0 :
  $0 [options] [--] [additional arguments to embedded script]
  with following options (in that order)
  --confirm             Ask before running embedded script
  --noexec              Do not run embedded script
  --keep                Do not erase target directory after running
the embedded script
  --nox11               Do not spawn an xterm
  --nochown             Do not give the extracted files to the current user
  --target NewDirectory Extract in NewDirectory
  --tar arg1 [arg2 ...] Access the contents of the archive through the tar command
  --                    Following arguments will be passed to the embedded script
EOH
}

MS_Check()
{
    OLD_PATH=$PATH
    PATH=${GUESS_MD5_PATH:-"$OLD_PATH:/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/local/ssl/bin:/usr/local/bin:/opt/openssl/bin"}
    MD5_PATH=`exec 2>&-; which md5sum || type md5sum`
    MD5_PATH=${MD5_PATH:-`exec 2>&-; which md5 || type md5`}
    PATH=$OLD_PATH
    MS_Printf "Verifying archive integrity..."
    offset=`head -n 376 "$1" | wc -c | tr -d " "`
    verb=$2
    i=1
    for s in $filesizes
    do
crc=`echo $CRCsum | cut -d" " -f$i`
if test -x "$MD5_PATH"; then
    md5=`echo $MD5 | cut -d" " -f$i`
    if test $md5 = "00000000000000000000000000000000"; then
test x$verb = xy && echo " $1 does not contain an embedded MD5 checksum." >&2
    else
md5sum=`MS_dd "$1" $offset $s | "$MD5_PATH" | cut -b-32`;
if test "$md5sum" != "$md5"; then
    echo "Error in MD5 checksums: $md5sum is different from $md5" >&2
    exit 2
else
    test x$verb = xy && MS_Printf " MD5 checksums are OK." >&2
fi
crc="0000000000"; verb=n
    fi
fi
if test $crc = "0000000000"; then
    test x$verb = xy && echo " $1 does not contain a CRC checksum." >&2
else
    sum1=`MS_dd "$1" $offset $s | CMD_ENV=xpg4 cksum | awk '{print $1}'`
    if test "$sum1" = "$crc"; then
test x$verb = xy && MS_Printf " CRC checksums are OK." >&2
    else
echo "Error in checksums: $sum1 is different from $crc"
exit 2;
    fi
fi
i=`expr $i + 1`
offset=`expr $offset + $s`
    done
    echo " All good."
}

UnTAR()
{
    tar $1vf - 2>&1 || { echo Extraction failed. > /dev/tty; kill -15 $$; }
}

finish=true
xterm_loop=
nox11=n
copy=none
ownership=y
verbose=n

initargs="$@"

while true
do
    case "$1" in
    -h | --help)
MS_Help
exit 0
;;
    --info)
echo Identification: "$label"
echo Target directory: "$targetdir"
echo Uncompressed size: 16249 KB
echo Compression: gzip
echo Date of packaging: Tue Feb  6 00:00:21 UTC 2007
echo Built with Makeself version 2.1.4 on linux-gnu
echo Build command was: "/usr/bin/makeself.sh \\
    \"serious.sam.tfe_1.05beta3-english-2\" \\
    \"serious.sam.tfe_1.05beta3-english-2.run\" \\
    \"Serious Sam: The First Encounter 1.05beta3-english-2 Installer\" \\
    \"sh\" \\
    \"./setup.sh\""
if test x$script != x; then
    echo Script run after extraction:
    echo "    " $script $scriptargs
fi
if test x"" = xcopy; then
echo "Archive will copy itself to a temporary location"
fi
if test x"n" = xy; then
    echo "directory $targetdir is permanent"
else
    echo "$targetdir will be removed after extraction"
fi
exit 0
;;
    --dumpconf)
echo LABEL=\"$label\"
echo SCRIPT=\"$script\"
echo SCRIPTARGS=\"$scriptargs\"
echo archdirname=\"serious.sam.tfe_1.05beta3-english-2\"
echo KEEP=n
echo COMPRESS=gzip
echo filesizes=\"$filesizes\"
echo CRCsum=\"$CRCsum\"
echo MD5sum=\"$MD5\"
echo OLDUSIZE=16249
echo OLDSKIP=377
exit 0
;;
    --lsm)
cat << EOLSM
No LSM.
EOLSM
exit 0
;;
    --list)
echo Target directory: $targetdir
offset=`head -n 376 "$0" | wc -c | tr -d " "`
for s in $filesizes
do
    MS_dd "$0" $offset $s | eval "gzip -cd" | UnTAR t
    offset=`expr $offset + $s`
done
exit 0
;;
--tar)
offset=`head -n 376 "$0" | wc -c | tr -d " "`
arg1="$2"
shift 2
for s in $filesizes
do
    MS_dd "$0" $offset $s | eval "gzip -cd" | tar "$arg1" - $*
    offset=`expr $offset + $s`
done
exit 0
;;
    --check)
MS_Check "$0" y
exit 0
;;
    --confirm)
verbose=y
shift
;;
--noexec)
script=""
shift
;;
    --keep)
keep=y
shift
;;
    --target)
keep=y
targetdir=${2:-.}
shift 2
;;
    --nox11)
nox11=y
shift
;;
    --nochown)
ownership=n
shift
;;
    --xwin)
finish="echo Press Return to close this window...; read junk"
xterm_loop=1
shift
;;
    --phase2)
copy=phase2
shift
;;
    --)
shift
break ;;
    -*)
echo Unrecognized flag : "$1" >&2
MS_Help
exit 1
;;
    *)
break ;;
    esac
done

case "$copy" in
copy)
    tmpdir=$TMPROOT/makeself.$RANDOM.`date +"%y%m%d%H%M%S"`.$$
    mkdir "$tmpdir" || {
echo "Could not create temporary directory $tmpdir" >&2
exit 1
    }
    SCRIPT_COPY="$tmpdir/makeself"
    echo "Copying to a temporary location..." >&2
    cp "$0" "$SCRIPT_COPY"
    chmod +x "$SCRIPT_COPY"
    cd "$TMPROOT"
    exec "$SCRIPT_COPY" --phase2
    ;;
phase2)
    finish="$finish ; rm -rf `dirname $0`"
    ;;
esac

if test "$nox11" = "n"; then
    if tty -s; then                 # Do we have a terminal?
:
    else
        if test x"$DISPLAY" != x -a x"$xterm_loop" = x; then  # No, but do we have X?
            if xset q > /dev/null 2>&1; then # Check for valid DISPLAY variable
                GUESS_XTERMS="xterm rxvt dtterm eterm Eterm kvt konsole aterm"
                for a in $GUESS_XTERMS; do
                    if type $a >/dev/null 2>&1; then
                        XTERM=$a
                        break
                    fi
                done
                chmod a+x $0 || echo Please add execution rights on $0
                if test `echo "$0" | cut -c1` = "/"; then # Spawn a terminal!
                    exec $XTERM -title "$label" -e "$0" --xwin "$initargs"
                else
                    exec $XTERM -title "$label" -e "./$0" --xwin "$initargs"
                fi
            fi
        fi
    fi
fi

if test "$targetdir" = "."; then
    tmpdir="."
else
    if test "$keep" = y; then
echo "Creating directory $targetdir" >&2
tmpdir="$targetdir"
dashp="-p"
    else
tmpdir="$TMPROOT/selfgz$$$RANDOM"
dashp=""
    fi
    mkdir $dashp $tmpdir || {
echo 'Cannot create target directory' $tmpdir >&2
echo 'You should try option --target OtherDirectory' >&2
eval $finish
exit 1
    }
fi

location="`pwd`"
if test x$SETUP_NOCHECK != x1; then
    MS_Check "$0"
fi
offset=`head -n 376 "$0" | wc -c | tr -d " "`

if test x"$verbose" = xy; then
MS_Printf "About to extract 16249 KB in $tmpdir ... Proceed ? [Y/n] "
read yn
if test x"$yn" = xn; then
eval $finish; exit 1
fi
fi

MS_Printf "Uncompressing $label"
res=3
if test "$keep" = n; then
    trap 'echo Signal caught, cleaning up >&2; cd $TMPROOT; /bin/rm -rf $tmpdir; eval $finish; exit 15' 1 2 3 15
fi

for s in $filesizes
do
    if MS_dd "$0" $offset $s | eval "gzip -cd" | ( cd "$tmpdir"; UnTAR x ) | MS_Progress; then
if test x"$ownership" = xy; then
(PATH=/usr/xpg4/bin:$PATH; cd "$tmpdir"; chown -R `id -u` .;  chgrp -R `id -g` .)
fi
    else
echo
echo "Unable to decompress $0" >&2
eval $finish; exit 1
    fi
    offset=`expr $offset + $s`
done
echo

cd "$tmpdir"
res=0
if test x"$script" != x; then
    if test x"$verbose" = xy; then
MS_Printf "OK to execute: $script $scriptargs $* ? [Y/n] "
read yn
if test x"$yn" = x -o x"$yn" = xy -o x"$yn" = xY; then
eval $script $scriptargs $*; res=$?;
fi
    else
eval $script $scriptargs $*; res=$?
    fi
    if test $res -ne 0; then
test x"$verbose" = xy && echo "The program '$script' returned an error code ($res)" >&2
    fi
fi
if test "$keep" = n; then
    cd $TMPROOT
    /bin/rm -rf $tmpdir
fi
eval $finish; exit $res
‹

The Second Encounter script
#!/bin/sh
# This script was generated using Makeself 2.1.4

CRCsum="2950243543"
MD5="dfd4567c689cc0d695278cd2357bab0d"
TMPROOT=${TMPDIR:=/tmp}

label="Serious Sam: The Second Encounter 1.07beta1-english-2 Installer"
script="sh"
scriptargs="./setup.sh"
targetdir="serious.sam.tse_1.07beta1-english-2"
filesizes="10672289"
keep=n

print_cmd_arg=""
if type printf > /dev/null; then
    print_cmd="printf"
elif test -x /usr/ucb/echo; then
    print_cmd="/usr/ucb/echo"
else
    print_cmd="echo"
fi

unset CDPATH

MS_Printf()
{
    $print_cmd $print_cmd_arg "$1"
}

MS_Progress()
{
    while read a; do
MS_Printf .
    done
}

MS_dd()
{
    blocks=`expr $3 / 1024`
    bytes=`expr $3 % 1024`
    dd if="$1" ibs=$2 skip=1 obs=1024 conv=sync 2> /dev/null | \
    { test $blocks -gt 0 && dd ibs=1024 obs=1024 count=$blocks ; \
      test $bytes  -gt 0 && dd ibs=1 obs=1024 count=$bytes ; } 2> /dev/null
}

MS_Help()
{
    cat << EOH >&2
Makeself version 2.1.4
 1) Getting help or info about $0 :
  $0 --help   Print this message
  $0 --info   Print embedded info : title, default target directory, embedded script ...
  $0 --lsm    Print embedded lsm entry (or no LSM)
  $0 --list   Print the list of files in the archive
  $0 --check  Checks integrity of the archive
 
 2) Running $0 :
  $0 [options] [--] [additional arguments to embedded script]
  with following options (in that order)
  --confirm             Ask before running embedded script
  --noexec              Do not run embedded script
  --keep                Do not erase target directory after running
the embedded script
  --nox11               Do not spawn an xterm
  --nochown             Do not give the extracted files to the current user
  --target NewDirectory Extract in NewDirectory
  --tar arg1 [arg2 ...] Access the contents of the archive through the tar command
  --                    Following arguments will be passed to the embedded script
EOH
}

MS_Check()
{
    OLD_PATH=$PATH
    PATH=${GUESS_MD5_PATH:-"$OLD_PATH:/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/local/ssl/bin:/usr/local/bin:/opt/openssl/bin"}
    MD5_PATH=`exec 2>&-; which md5sum || type md5sum`
    MD5_PATH=${MD5_PATH:-`exec 2>&-; which md5 || type md5`}
    PATH=$OLD_PATH
    MS_Printf "Verifying archive integrity..."
    offset=`head -n 376 "$1" | wc -c | tr -d " "`
    verb=$2
    i=1
    for s in $filesizes
    do
crc=`echo $CRCsum | cut -d" " -f$i`
if test -x "$MD5_PATH"; then
    md5=`echo $MD5 | cut -d" " -f$i`
    if test $md5 = "00000000000000000000000000000000"; then
test x$verb = xy && echo " $1 does not contain an embedded MD5 checksum." >&2
    else
md5sum=`MS_dd "$1" $offset $s | "$MD5_PATH" | cut -b-32`;
if test "$md5sum" != "$md5"; then
    echo "Error in MD5 checksums: $md5sum is different from $md5" >&2
    exit 2
else
    test x$verb = xy && MS_Printf " MD5 checksums are OK." >&2
fi
crc="0000000000"; verb=n
    fi
fi
if test $crc = "0000000000"; then
    test x$verb = xy && echo " $1 does not contain a CRC checksum." >&2
else
    sum1=`MS_dd "$1" $offset $s | CMD_ENV=xpg4 cksum | awk '{print $1}'`
    if test "$sum1" = "$crc"; then
test x$verb = xy && MS_Printf " CRC checksums are OK." >&2
    else
echo "Error in checksums: $sum1 is different from $crc"
exit 2;
    fi
fi
i=`expr $i + 1`
offset=`expr $offset + $s`
    done
    echo " All good."
}

UnTAR()
{
    tar $1vf - 2>&1 || { echo Extraction failed. > /dev/tty; kill -15 $$; }
}

finish=true
xterm_loop=
nox11=n
copy=none
ownership=y
verbose=n

initargs="$@"

while true
do
    case "$1" in
    -h | --help)
MS_Help
exit 0
;;
    --info)
echo Identification: "$label"
echo Target directory: "$targetdir"
echo Uncompressed size: 18835 KB
echo Compression: gzip
echo Date of packaging: Tue Feb  6 00:28:46 UTC 2007
echo Built with Makeself version 2.1.4 on linux-gnu
echo Build command was: "/usr/bin/makeself.sh \\
    \"serious.sam.tse_1.07beta1-english-2\" \\
    \"serious.sam.tse_1.07beta1-english-2.run\" \\
    \"Serious Sam: The Second Encounter 1.07beta1-english-2 Installer\" \\
    \"sh\" \\
    \"./setup.sh\""
if test x$script != x; then
    echo Script run after extraction:
    echo "    " $script $scriptargs
fi
if test x"" = xcopy; then
echo "Archive will copy itself to a temporary location"
fi
if test x"n" = xy; then
    echo "directory $targetdir is permanent"
else
    echo "$targetdir will be removed after extraction"
fi
exit 0
;;
    --dumpconf)
echo LABEL=\"$label\"
echo SCRIPT=\"$script\"
echo SCRIPTARGS=\"$scriptargs\"
echo archdirname=\"serious.sam.tse_1.07beta1-english-2\"
echo KEEP=n
echo COMPRESS=gzip
echo filesizes=\"$filesizes\"
echo CRCsum=\"$CRCsum\"
echo MD5sum=\"$MD5\"
echo OLDUSIZE=18835
echo OLDSKIP=377
exit 0
;;
    --lsm)
cat << EOLSM
No LSM.
EOLSM
exit 0
;;
    --list)
echo Target directory: $targetdir
offset=`head -n 376 "$0" | wc -c | tr -d " "`
for s in $filesizes
do
    MS_dd "$0" $offset $s | eval "gzip -cd" | UnTAR t
    offset=`expr $offset + $s`
done
exit 0
;;
--tar)
offset=`head -n 376 "$0" | wc -c | tr -d " "`
arg1="$2"
shift 2
for s in $filesizes
do
    MS_dd "$0" $offset $s | eval "gzip -cd" | tar "$arg1" - $*
    offset=`expr $offset + $s`
done
exit 0
;;
    --check)
MS_Check "$0" y
exit 0
;;
    --confirm)
verbose=y
shift
;;
--noexec)
script=""
shift
;;
    --keep)
keep=y
shift
;;
    --target)
keep=y
targetdir=${2:-.}
shift 2
;;
    --nox11)
nox11=y
shift
;;
    --nochown)
ownership=n
shift
;;
    --xwin)
finish="echo Press Return to close this window...; read junk"
xterm_loop=1
shift
;;
    --phase2)
copy=phase2
shift
;;
    --)
shift
break ;;
    -*)
echo Unrecognized flag : "$1" >&2
MS_Help
exit 1
;;
    *)
break ;;
    esac
done

case "$copy" in
copy)
    tmpdir=$TMPROOT/makeself.$RANDOM.`date +"%y%m%d%H%M%S"`.$$
    mkdir "$tmpdir" || {
echo "Could not create temporary directory $tmpdir" >&2
exit 1
    }
    SCRIPT_COPY="$tmpdir/makeself"
    echo "Copying to a temporary location..." >&2
    cp "$0" "$SCRIPT_COPY"
    chmod +x "$SCRIPT_COPY"
    cd "$TMPROOT"
    exec "$SCRIPT_COPY" --phase2
    ;;
phase2)
    finish="$finish ; rm -rf `dirname $0`"
    ;;
esac

if test "$nox11" = "n"; then
    if tty -s; then                 # Do we have a terminal?
:
    else
        if test x"$DISPLAY" != x -a x"$xterm_loop" = x; then  # No, but do we have X?
            if xset q > /dev/null 2>&1; then # Check for valid DISPLAY variable
                GUESS_XTERMS="xterm rxvt dtterm eterm Eterm kvt konsole aterm"
                for a in $GUESS_XTERMS; do
                    if type $a >/dev/null 2>&1; then
                        XTERM=$a
                        break
                    fi
                done
                chmod a+x $0 || echo Please add execution rights on $0
                if test `echo "$0" | cut -c1` = "/"; then # Spawn a terminal!
                    exec $XTERM -title "$label" -e "$0" --xwin "$initargs"
                else
                    exec $XTERM -title "$label" -e "./$0" --xwin "$initargs"
                fi
            fi
        fi
    fi
fi

if test "$targetdir" = "."; then
    tmpdir="."
else
    if test "$keep" = y; then
echo "Creating directory $targetdir" >&2
tmpdir="$targetdir"
dashp="-p"
    else
tmpdir="$TMPROOT/selfgz$$$RANDOM"
dashp=""
    fi
    mkdir $dashp $tmpdir || {
echo 'Cannot create target directory' $tmpdir >&2
echo 'You should try option --target OtherDirectory' >&2
eval $finish
exit 1
    }
fi

location="`pwd`"
if test x$SETUP_NOCHECK != x1; then
    MS_Check "$0"
fi
offset=`head -n 376 "$0" | wc -c | tr -d " "`

if test x"$verbose" = xy; then
MS_Printf "About to extract 18835 KB in $tmpdir ... Proceed ? [Y/n] "
read yn
if test x"$yn" = xn; then
eval $finish; exit 1
fi
fi

MS_Printf "Uncompressing $label"
res=3
if test "$keep" = n; then
    trap 'echo Signal caught, cleaning up >&2; cd $TMPROOT; /bin/rm -rf $tmpdir; eval $finish; exit 15' 1 2 3 15
fi

for s in $filesizes
do
    if MS_dd "$0" $offset $s | eval "gzip -cd" | ( cd "$tmpdir"; UnTAR x ) | MS_Progress; then
if test x"$ownership" = xy; then
(PATH=/usr/xpg4/bin:$PATH; cd "$tmpdir"; chown -R `id -u` .;  chgrp -R `id -g` .)
fi
    else
echo
echo "Unable to decompress $0" >&2
eval $finish; exit 1
    fi
    offset=`expr $offset + $s`
done
echo

cd "$tmpdir"
res=0
if test x"$script" != x; then
    if test x"$verbose" = xy; then
MS_Printf "OK to execute: $script $scriptargs $* ? [Y/n] "
read yn
if test x"$yn" = x -o x"$yn" = xy -o x"$yn" = xY; then
eval $script $scriptargs $*; res=$?;
fi
    else
eval $script $scriptargs $*; res=$?
    fi
    if test $res -ne 0; then
test x"$verbose" = xy && echo "The program '$script' returned an error code ($res)" >&2
    fi
fi
if test "$keep" = n; then
    cd $TMPROOT
    /bin/rm -rf $tmpdir
fi
eval $finish; exit $res
‹
« Laatst bewerkt op: 2009/07/06, 12:17:45 door shinger »

Offline Nunslaughter

 • Lid
  • timovwb
 • Steunpunt: Nee
Re: Serious Sam FE & SE
« Reactie #1 Gepost op: 2009/07/06, 12:17:14 »
Hier zijn Linux installers voor deze games, misschien zijt ge er iets mee.

http://www.liflg.org/?catid=6&gameid=71

Offline shinger

 • Lid
  • shingeri
 • Steunpunt: Nee
Re: Serious Sam FE & SE
« Reactie #2 Gepost op: 2009/07/06, 12:19:03 »
Hier zijn Linux installers voor deze games, misschien zijt ge er iets mee.

http://www.liflg.org/?catid=6&gameid=71

Ja ik heb ze beide, maar hij zegt dat hij de mounted cd niet kan vinden.
« Laatst bewerkt op: 2009/07/06, 12:21:53 door shinger »

Offline shinger

 • Lid
  • shingeri
 • Steunpunt: Nee
Re: Serious Sam FE & SE
« Reactie #3 Gepost op: 2009/07/06, 13:31:16 »
Volgens mij moet ik in de scripts wat veranderen hij ziet denk ik de mounted cd niet omdat er ook niet naar verwezen is maar ik weet niet wat ik moet veranderen iemand een idee??