Nieuws:

Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
Heb je de activerings-mail niet ontvangen?

Auteur Topic: [Werkgroep Rechtspersoon] Stopzetten/opschorten werkzaamheden  (gelezen 30573 keer)

Offline Jan Stedehouder

 • Lid
  • Jan Stedehouder
 • Steunpunt: Nee
De werkgroep heeft de afgelopen periode met de leiding van Ubuntu-NL van gedachten gewisseld over de reikwijdte van het onderzoek naar en de oprichting van de rechtspersoon. Dit heeft geleid tot een conceptvoorstel waarbij zowel de leiding als de gemeenschap uitdrukkelijk betrokken zijn bij het onderzoek en verschillende tussenliggende beslismomenten. Een factor daarbij is het standpunt van Canonical, wat nadrukkelijk meegenomen moet worden in het uiteindelijke advies aan Ubuntu-NL.

De werkgroep hecht in haar voorstel veel waarde aan een besluit vooraf dat het uiteindelijke advies daadwerkelijk zal leiden tot de oprichting van de rechtspersoon. Immers, naast het vele werk dat moet worden verricht, betekent de betrokkenheid van de gemeenschap bij het proces dat er duidelijke verwachtingen worden gecreëerd. Een toezegging vooraf betekent ook dat de komende discussies niet negatief beïnvloed zullen worden door gedachten dat 'het allemaal toch geen zin heeft'.

De leiding van Ubuntu-NL kan deze toezegging -ook na een herhaald dringend verzoek-  echter niet doen, omdat zij veel waarde hecht aan het standpunt van Canonical en omdat op dit moment niet bekend is wat dat standpunt van Canonical is. Zij heeft getracht bij het bedrijf meer duidelijkheid te krijgen, maar dat is tot dusverre nog niet gelukt.

De werkgroep is van mening dat door het ontbreken van een duidelijke toezegging een niet werkbare situatie is ontstaan. Wij zijn van mening dat het inzetten van het proces met een onduidelijk einddoel voor een te grote onrust in de gemeenschap zal zorgen, aangezien deze zich herhaaldelijk en dringend heeft uitgesproken over de noodzaak van een rechtspersoon. Wij hebben derhalve moeten besluiten niet verder te gaan met onze werkzaamheden rond het onderzoeken en oprichten van een passende rechtspersoon voor Ubuntu-NL.

De werkgroep is echter wel van mening dat met kracht aangedrongen moet worden op een zo snel mogelijke duidelijkheid over het standpunt van Canonical. Wij hebben derhalve een petitie samengesteld waarin de leden van de gemeenschap Canonical verzoeken haar standpunt in deze duidelijk te maken. De petitie is in het Engels opgesteld en staat nu op het forum [http://forum.ubuntu-nl.org/index.php/topic,37336.0.html]. De petitie zal de komende twee weken op het forum staan en de leden van de gemeenschap kunnen hun ondersteuning of afwijzing kenbaar maken. Indien de gemeenschap haar overduidelijke steun uitspreekt voor de petitie, zullen wij deze doorsturen naar Canonical.

De werkgroep beseft dat zij hiermee haar relatie met de leiding van Ubuntu-NL onder druk zet. Het dwingende karakter van het aandringen op een harde toezegging (binnen een door ons vastgestelde termijn) van de zijde van Ubuntu-NL, een toezegging die zij gezien de onduidelijkheid van het standpunt van Canonical wellicht niet kan en mag doen, en de stap via een petitie de gemeenschap te mobiliseren om die duidelijkheid wel te verkrijgen, daarmee de leiding van Ubuntu-NL passerend in de communicatie met Canonical, was voor een van de leden aanleiding zijn plaats in de werkgroep te heroverwegen. Hij is van mening dat de vastgestelde termijn zeer kort was. Hij heeft de beslissing genomen terug te treden als lid van de werkgroep. Wij respecteren zijn standpunt, te meer daar wij beseffen dat zijn overwegingen op dit punt weerspiegeld worden door een deel van de gemeenschap. Wij betreuren het wel, aangezien zijn bijdragen aan de discussies op constructieve wijze heeft bijgedragen aan de formulering van het conceptvoorstel, waarvoor wij hem bedanken.

De volledige tekst van het oorspronkelijke voorstel staat in het volgende bericht.

namens de werkgroep
Jan Stedehouder
« Laatst bewerkt op: 2009/02/01, 12:27:02 door Jan Stedehouder »
Blog | http://www.janstedehouder.nl
Basiscursus Ubuntu  12.04 en verder| http://www.basiscursusubuntu.nl

Offline Pjotr

 • Lid
  • Makkelijke Linuxtips
 • Steunpunt: Nee
Re: [Werkgroep Rechtspersoon] Stopzetten/opschorten werkzaamheden
« Reactie #1 Gepost op: 2009/02/01, 12:23:04 »
Slecht nieuws. Zucht.

Bedankt voor je werk en je inspanning, Jan. Andere werkgroepleden ook bedankt. Jullie hebben je best gedaan, en het heeft niet aan jullie gelegen.

Offline Jan Stedehouder

 • Lid
  • Jan Stedehouder
 • Steunpunt: Nee
Re: [Werkgroep Rechtspersoon] Stopzetten/opschorten werkzaamheden
« Reactie #2 Gepost op: 2009/02/01, 12:26:29 »
Dit is de oorspronkelijke tekst van ons voorstel richting Ubuntu-NL

Rotterdam, 20 januari 2009

Ubuntu-NL
Werkgroep Onderzoek en Oprichting Rechtspersoon Ubuntu-NL
Omschrijving van de opdracht

Achtergrond
De Nederlandstalige Ubuntugemeenschap (Ubuntu-NL) heeft aangegeven dat er behoefte bestaat aan een rechtspersoon ter versterking van de gemeenschap. Daarbij zijn twee hoofdtaken naar voren gekomen die door een rechtspersoon afgehandeld zouden moeten worden:

1.het inzamelen en beheren van fondsen ten bate van de Nederlandstalige Ubuntu gemeenschap, en
2.het zorgdragen voor rechtsbescherming voor vrijwilligers die activiteiten verrichten namens de Nederlandstalige Ubuntu gemeenschap op officiële door Ubuntu-NL georganiseerde evenementen.

De leiding van Ubuntu-NL heeft ingestemd met de instelling van een werkgroep die uit gaat zoeken welke rechtspersoon het meest geschikt is en -nadat dit is vastgesteld- de oprichting van de rechtspersoon gaat begeleiden.

De discussie over het oprichten van een rechtspersoon is niet nieuw en het is duidelijk dat het gaat om een kwestie waarover de emoties hoog zijn opgelopen.

Omschrijving van de opdracht aan de werkgroep
De leiding en de leden van Ubuntu-NL verzoeken de Werkgroep Onderzoek en Oprichting Rechtspersoon Ubuntu-NL (kortweg: werkgroep) het volgende:

 1.het onderzoeken van mogelijke rechtspersonen die geschikt zijn voor:
(a)het inzamelen en beheren van financiële middelen ten bate van de Nederlandstalige Ubuntu gemeenschap, zowel in Nederland als in België;
(b)het aangaan van contracten namens de Nederlandstalige Ubuntu gemeenschap, zowel in Nederland als in België;
(c)het zorg dragen voor rechtsbescherming voor vrijwilligers die activiteiten verrichten namens de Nederlandstalige Ubuntu gemeenschap, zowel in Nederland als in België, op officiële namens Ubuntu-NL georganiseerde evenementen.
 2.Bij het onderzoek rekening te houden met
(a)de Ubuntu Code of Conduct,
(b)het gegeven dat Ubuntu-NL een organisatie van betrokken vrijwilligers is, en
(c)het feit dat de rechtspersoon geen tweedeling mag veroorzaken tussen ondersteunende en niet-ondersteunende leden van Ubuntu-NL.

Het staat de werkgroep vrij om:
1.Bij externe deskundigen informatie in te winnen omtrent de organisatie en inrichting van rechtspersonen voor vrijwilligersorganisaties;
2.De leden van Ubuntu-NL (deel)vragen voor te leggen over kwesties die verband houden met de aard en inhoud van de werkzaamheden van de rechtspersoon.

De werkgroep wordt nadrukkelijk verzocht:
 1.De ervaringen van andere Ubuntu LoCo's in Europa mee te nemen in hun onderzoek, en
 2.Rekening te nemen van de wensen van Canonical ten aanzien van rechtspersonen voor Ubuntu LoCo's.
(a)Het contact met Canonical loopt in beginsel via de leiding van Ubuntu-NL. Het is de verantwoordelijkheid van de leiding van Ubuntu-NL de werkgroep tijdig en adequaat te informeren over de wensen van Canonical.

De werkgroep wordt gevraagd een voorstel te formuleren voor:
(a)een rechtspersoon welke past bij de wensen en behoeften van de Nederlandstalige Ubuntu gemeenschap.
 i.Het staat de werkgroep vrij verschillende alternatieven voor te leggen aan de leden van Ubuntu-NL;
 ii.Het staat de werkgroep vrij niet met een eenduidig advies te komen, indien een dergelijk advies niet wenselijk of niet noodzakelijk is;
 iii.Het staat de werkgroep vrij adviezen te formuleren voor zowel het Nederlandse als Belgische deel van Ubuntu-NL.
(b)Waarbij wordt aangegeven welke relatie de rechtspersoon heeft tot:
 i.de bestaande leidinggevende structuur van Ubuntu-NL,
 ii.de bestaande gemeenschap, en
 iii.welke bevoegdheden de rechtspersoon nodig heeft teneinde haar primaire taken te kunnen vervullen.
 2.Aan te geven:
(a)wat het profiel moet zijn van de bestuursleden van de rechtspersoon, en
(b)wat de werkzaamheden van de bestuursleden moeten zijn, en
(c)hoeveel tijd hiermee gemoeid zal zijn.
 3.Het totale voorstel voor te leggen aan:
(a)de leden van Ubuntu-NL, en
(b)de leiding van Ubuntu-NL.

Na besluitvorming over het voorstel wordt de werkgroep verzocht:
1.De werving en selectie van de bestuursleden te verzorgen,
2.De kandidaat-bestuursleden welke voldoen aan het gestelde voor te stellen aan de leden en leiding van Ubuntu-NL,
3.De bestuursleden te ondersteunen bij de oprichting van de formele rechtspersoon.

Randvoorwaarden bij de besluitvorming
De uiteindelijke beslissing over de instelling van de rechtspersoon en over de bestuursleden die zitting gaan nemen is niet de verantwoordelijkheid van de werkgroep. De beslissing moet worden genomen door de huidige leiding van Ubuntu-NL.

De werkgroep hecht wel grote waarde aan een zo groot mogelijke duidelijkheid en wenst op voorhand van de leiding van Ubuntu-NL de verzekering dat de rechtspersoon daadwerkelijk opgericht zal gaan worden conform het voorstel, dan wel een van de voorstellen die wordt gedaan.

Bij het onderzoek zal de werkgroep de volgende beginselen hanteren:

1.Transparantie: de werkgroep geeft openheid over de wijze waarop voorstellen en besluiten tot stand zijn gekomen;
2.Helderheid van informatie: de werkgroep geeft een objectief, volledig en helder beeld ten aanzien van achterliggende overwegingen;
3.Betrokkenheid: de werkgroep betrekt de gemeenschap en de leiding van Ubuntu-NL op verschillende manieren bij de verschillende stappen in het proces.

Naar onze mening betekent dit vooralsnog dat:

1.naast een werkgroep een stuurgroep moet worden ingesteld bestaande uit de leiding van Ubuntu-NL, i.c. Dennis Kaarsemaker en Sebastian Schauenburg, en twee nog nader te bepalen vertegenwoordigers van de gemeenschap. De stuurgroep is beschikbaar voor directe consultatie en bijsturing;
2.de werkgroep de vrijheid krijgt via de beschikbare communicatiekanalen (deel)vraagstukken voor te leggen en de discussie daarover te begeleiden. De moderatie van die discussies ligt in handen van de werkgroep, waardoor ook de actieve vrijwilligers/moderators deel kunnen hebben aan die discussies;
3.de werkgroep de vrijheid krijgt om het advies over de rechtspersoon integraal voor te leggen aan de gemeenschap, waarna dit advies aangevuld met de mening(en) van de gemeenschap wordt voorgelegd aan de leiding van Ubuntu-NL;
4.de leiding van Ubuntu-NL op voorhand aangeeft binnen een redelijke nog te bepalen termijn tot besluitvorming over te gaan en de werkgroep te verzoeken het advies uit te voeren.

==========================

Op dit voorstel moeten in ieder geval twee wijzigingen worden doorgevoerd:

(1) de rechtspersoon heeft alleen betrekking op de werkzaamheden van Ubuntu-NL in Nederland, en
(2) ook andere personen uit de leiding van Ubuntu-NL komen in aanmerking voor deelname aan de stuurgroep.

Offline Maarten123

 • Lid
 • Steunpunt: Nee
Re: [Werkgroep Rechtspersoon] Stopzetten/opschorten werkzaamheden
« Reactie #3 Gepost op: 2009/02/01, 15:13:08 »
Jammer..

Werkgroepleden in ieder geval bedankt en Jan in het bijzonder voor zijn transparante berichtgeving!

Ik denk dat we nu massaal de petitie in het andere topic positief moeten ondersteunen om een antwoord van Canonical te forceren.
Kan me overigens niet voorstellen dat ze geen antwoord willen geven.
In mijn communicatie met Canonical is er tot dusver altijd snel en helder gereageerd!

Offline wutnubu

 • Lid
 • Steunpunt: Nee
Re: [Werkgroep Rechtspersoon] Stopzetten/opschorten werkzaamheden
« Reactie #4 Gepost op: 2009/02/01, 20:04:37 »
Ook ik heb geen andere ervaring met Canonical dan dat ze altijd netjes, snel en gericht antwoorden op vragen en opmerkingen.

Daarom denk ik dat ze het deze keer ook op deze wijze zullen doen.

Dank aan mensen van de werkgroep en ook de vraag als werkgroep klaar te blijven staan voor een vervolgstap.

Groet.

Offline KenSentMe

 • Lid
  • http://www.vandenieuwenhof.nl
 • Steunpunt: Nee
Re: [Werkgroep Rechtspersoon] Stopzetten/opschorten werkzaamheden
« Reactie #5 Gepost op: 2009/02/01, 22:07:25 »
Hoewel ik ook van mening ben dat het voor Ubuntu-nl het beste is om een rechtspersoon achter zich te hebben. Kan ik me voorstellen dat Canonical even bedenktijd nodig heeft om een beslissing hierover te nemen. Het is namelijk iets anders dan een paar cd'tjes opsturen; deze beslissing geldt ook voor andere loco's.

Offline laacque

 • Lid
 • Steunpunt: Nee
Re: [Werkgroep Rechtspersoon] Stopzetten/opschorten werkzaamheden
« Reactie #6 Gepost op: 2009/02/01, 22:23:54 »
Tja, ik word hier niet vrolijk van, maar ik begrijp de werkgroep wel. Sterker nog, ik heb sterk het gevoel dat ik zelfs Ubuntu-Nl begrijp. Het lijkt wel alsof iedereen iedereen klem zet. Een slechte zaak.
Het goede van dit alles is dat we nu als community aan Canonical duidelijk moeten maken wat we graag van hen willen.
Ik weet vrijwel zeker dat zij dit signaal goed zullen oppikken. Tenminste, tot nog toe ging wat mij betreft alles goed richting Canonical/Jono.

Voorlopig ga ik er dan ook van uit dat de zaak weer vlot getrokken zal worden.
Ik hoop dan ook dat de werkgroep nu even slapende is en tzt door de schone prins Canonical zachtjes weer wordt wakker gekust zodat we op een verantwoorde manier onze activiteiten kunnen voortzetten/uitbreiden.

Het moet gewoon lukken, eens.
Als je in de breedte groeit,||groei je dan ook in de diepte?

Offline jensie

 • Lid
 • Steunpunt: Nee
Re: [Werkgroep Rechtspersoon] Stopzetten/opschorten werkzaamheden
« Reactie #7 Gepost op: 2009/12/12, 15:23:03 »
Er is nog steeds geen standpunt van Canonical, of toezegging van de leiding van Ubuntu-NL ??? Het is bijna een jaar geleden dat de werkgroep haar werkzaamheden heeft beëindigd, en volgens mij is er sindsdien niets gebeurd. Zo wordt het natuurlijk nooit wat.

Offline xubxub

 • Lid
 • Steunpunt: Nee
Re: [Werkgroep Rechtspersoon] Stopzetten/opschorten werkzaamheden
« Reactie #8 Gepost op: 2009/12/14, 17:24:09 »
Persoonlijk zie ik een rechtspersoon van Ubuntu-NL niet zo zitten. Er dreigt het gevaar, dat Bobo's in
het bestuur alles lopen te bepalen. Ik vind de spontaniteit van Ubuntu-NL wel goed. Wel zou er
rechtspersoon kunnen komen, die boven Ubuntu-NL staat.

groet, Xubxub

Offline SeySayux

 • Lid
  • SeySayux.net
 • Steunpunt: Nee
Re: [Werkgroep Rechtspersoon] Stopzetten/opschorten werkzaamheden
« Reactie #9 Gepost op: 2009/12/16, 18:30:38 »
Sorry, maar ik krijg spontane drang om op 'I agree' en 'Next' te klikken... Kan iemand mij die zinnenmassa vertalen? Jullie zijn aan het uitzoeken hoe je een rechtspersoon voor Ubuntu NL kan krijgen, maar er loopt ergens iets fout?
I use a Unix-based system, that means I'll get laid as often as I have to reboot.
LibSylph
SeySayux.net

Offline Gijsbert

 • Lid
 • Steunpunt: Ja
Re: [Werkgroep Rechtspersoon] Stopzetten/opschorten werkzaamheden
« Reactie #10 Gepost op: 2009/12/16, 18:41:18 »
Ik begrijp het ook niet helemaal, de vraag of er een werkgroep wel of niet opzoek moet gaan naar een Rechtspersoon is een tijdje geleden gedeponeerd bij de huidige leiding van Ubuntu NL. Ongeacht een eventueel nog te krijgen antwoord van Canonical, er is nog niets vernomen, wordt er nog gewacht op het antwoord van Ubuntu NL, ja of nee.
In der Beschränkung zeigt sich der Meister.

Offline Ron

 • Forumteam
  • r0n
  • Dwarsligger
 • Steunpunt: Ja
Re: [Werkgroep Rechtspersoon] Stopzetten/opschorten werkzaamheden
« Reactie #11 Gepost op: 2009/12/16, 19:29:01 »
Uit betrouwbare bron: er wordt nog steeds aan gewerkt............
Xubuntu gebruiker en voorstander (XFCE).
In Nederland bekend als een Dwarsligger uit 0166
Er is ook nog een andere hobby.

Offline Pjotr

 • Lid
  • Makkelijke Linuxtips
 • Steunpunt: Nee
Re: [Werkgroep Rechtspersoon] Stopzetten/opschorten werkzaamheden
« Reactie #12 Gepost op: 2009/12/16, 20:44:21 »
Uit betrouwbare bron: er wordt nog steeds aan gewerkt............

Dan zou ik graag antwoorden willen op de volgende vragen:

- Wie werken er nu aan?

- Wat doen ze precies?

- Hoe ver zijn ze gevorderd?

- Wie is je bron?

Het gaat niet om jou, Ron, of om de andere moderatoren; die waardeer ik zeer.  :)

Maar op dit punt: de rechtspersoon, ben ik uitermate skeptisch geworden in de loop der jaren. Dit zeer belangrijke punt is jarenlang systematisch tegengewerkt en gesaboteerd. Door mensen die zich kapot zouden moeten schamen, dat onze vrijwilligers hierdoor nog steeds zonder aansprakelijkheidsverzekering hun werk moeten doen op evenementen.

Ik weet, dat de moderatoren en administratoren van het forum, hier niets aan kunnen doen. Jullie treft dus beslist geen blaam.

Offline Drummies

 • Lid
 • Steunpunt: Nee
Re: [Werkgroep Rechtspersoon] Stopzetten/opschorten werkzaamheden
« Reactie #13 Gepost op: 2009/12/16, 21:31:35 »
We lichten een tipje v/d sluier op....Er zijn nieuwe ontwikkelingen in het realiseren van een Stichting ter ondersteuning Ubuntu-nl ??

Verder kunnen we er niets meer over vermelden omdat het zich nog in een pril stadium bevindt.
Wanneer er meer nieuws te vermelden is gaan we de Community hier zeker over inlichten

Team-Ubuntu Nl//CC-Team
Gestopt als aktief Forumlid 17/10/2011

Offline softbart

 • Lid
 • Steunpunt: Nee
Re: [Werkgroep Rechtspersoon] Stopzetten/opschorten werkzaamheden
« Reactie #14 Gepost op: 2010/01/03, 14:32:25 »
We lichten een tipje v/d sluier op....Er zijn nieuwe ontwikkelingen in het realiseren van een Stichting ter ondersteuning Ubuntu-nl ??

Verder kunnen we er niets meer over vermelden omdat het zich nog in een pril stadium bevindt.
Wanneer er meer nieuws te vermelden is gaan we de Community hier zeker over inlichten

Team-Ubuntu Nl//CC-Team
Wanneer ik door mijn oogharen deze topic lees dan is dit geen tipje van de sluier maar.....................................een doekje voor het bloeden.
Dan wordt pril stadium een olifantsdracht en beleid een ontmoedigingsbeleid.

groet,

Theo

Offline Ron

 • Forumteam
  • r0n
  • Dwarsligger
 • Steunpunt: Ja
Re: [Werkgroep Rechtspersoon] Stopzetten/opschorten werkzaamheden
« Reactie #15 Gepost op: 2010/01/03, 14:42:24 »
Dan wordt pril stadium een olifantsdracht en beleid een ontmoedigingsbeleid.
Echt niet !
Maar om alles juridisch en fiscaal op de rail te zetten, kost tijd.
Het dient ook nog internationaal geaccepteerd te worden.....
Xubuntu gebruiker en voorstander (XFCE).
In Nederland bekend als een Dwarsligger uit 0166
Er is ook nog een andere hobby.

Offline Drummies

 • Lid
 • Steunpunt: Nee
Re: [Werkgroep Rechtspersoon] Stopzetten/opschorten werkzaamheden
« Reactie #16 Gepost op: 2010/01/03, 14:47:34 »
Knap:, kennelijk in staat om:, dit zonder enige kennis wat er zich achter de schermen afspeelt vast te stellen en tevens is dit erg frustrerend,te meer om te weten dat een aantal leden (waaronder ik zelf vanaf de 1e werkgroep) hier al geruime tijd mee bezig zijn.

Nee dit doet de zaak geen goed beste @softbart ......zou het meer kunnen waarderen als je zou kunnen aangeven hoe dit proces te versnellen door misschien het aanreiken van wat nuttige tips

Gestopt als aktief Forumlid 17/10/2011

Offline jensie

 • Lid
 • Steunpunt: Nee
Re: [Werkgroep Rechtspersoon] Stopzetten/opschorten werkzaamheden
« Reactie #17 Gepost op: 2010/01/03, 15:38:14 »
Knap:, kennelijk in staat om:, dit zonder enige kennis wat er zich achter de schermen afspeelt vast te stellen en tevens is dit erg frustrerend,te meer om te weten dat een aantal leden (waaronder ik zelf vanaf de 1e werkgroep) hier al geruime tijd mee bezig zijn.

Mag ik vragen welke leden (of althans, namens wie of welk deel van Ubuntu-NL) hier mee bezig zijn?

gr.,

Jens

Offline Drummies

 • Lid
 • Steunpunt: Nee
Re: [Werkgroep Rechtspersoon] Stopzetten/opschorten werkzaamheden
« Reactie #18 Gepost op: 2010/01/03, 15:55:36 »
Beste jensie deze vraag vindt ik terecht en begrijpelijk .......persoonlijk zou ik je graag meer informatie willen geven maar doe dit niet

Waarom niet hoor ik je roepen  ;).
Er is een team-lid in het bijzonder die zich met dit onderwerp bezig houdt,en vindt het netter om dit team-lid zelf de gelegenheid te geven om (als de behoefte er is) zich als aanspreek punt bekend te maken en evt uitleg te  geven over de vooruitgang en het te volgen traject.
Gestopt als aktief Forumlid 17/10/2011

Offline jensie

 • Lid
 • Steunpunt: Nee
Re: [Werkgroep Rechtspersoon] Stopzetten/opschorten werkzaamheden
« Reactie #19 Gepost op: 2010/01/03, 16:08:13 »
Beste jensie deze vraag vindt ik terecht en begrijpelijk .......persoonlijk zou ik je graag meer informatie willen geven maar doe dit niet

Misschien kun je het dan algemener houden en zeggen hoeveel personen er zich mee bezighouden en namens wie zij daar zitting hebben. Wat mij betreft houd je dan het ene teamlid daar buiten.

gr.,

Jens

Offline Thijsg

 • Lid
 • Steunpunt: Nee
Re: [Werkgroep Rechtspersoon] Stopzetten/opschorten werkzaamheden
« Reactie #20 Gepost op: 2010/01/03, 18:42:44 »
Beste jensie deze vraag vindt ik terecht en begrijpelijk .......persoonlijk zou ik je graag meer informatie willen geven maar doe dit niet

Misschien kun je het dan algemener houden en zeggen hoeveel personen er zich mee bezighouden en namens wie zij daar zitting hebben. Wat mij betreft houd je dan het ene teamlid daar buiten.

gr.,

Jens
Wat houdt dat lid tegen om zichzelf hier bekend te maken?

Offline Drummies

 • Lid
 • Steunpunt: Nee
Re: [Werkgroep Rechtspersoon] Stopzetten/opschorten werkzaamheden
« Reactie #21 Gepost op: 2010/01/03, 20:11:50 »
Citaat van: Thijsg
Wat houdt dat lid tegen om zichzelf hier bekend te maken?

Waarom zoveel pressie uitvoeren?
Probeer nog even geduldig te blijven.........
Gestopt als aktief Forumlid 17/10/2011

Offline Thijsg

 • Lid
 • Steunpunt: Nee
Re: [Werkgroep Rechtspersoon] Stopzetten/opschorten werkzaamheden
« Reactie #22 Gepost op: 2010/01/03, 20:14:45 »
Citaat van: Thijsg
Wat houdt dat lid tegen om zichzelf hier bekend te maken?

Waarom zoveel pressie uitvoeren?
Probeer nog even geduldig te blijven.........

Ik zal geduldig zijn. ;)

Offline softbart

 • Lid
 • Steunpunt: Nee
Re: [Werkgroep Rechtspersoon] Stopzetten/opschorten werkzaamheden
« Reactie #23 Gepost op: 2010/01/03, 20:33:30 »
@drummies,

Het is geenszins mijn bedoeling om leden van deze werkgroep te kleineren in welke vorm dan ook.
Ik heb veel bewondering voor mensen die zich geheel belangeloos inzetten om deze gemeenschap op de rail te houden.

Echter een beetje realiteit is denk ik zou hier zeker op zijn plaats zijn.
Wanneer er na bijna een jaar nog niet concreets is. Ook geen enkele tussenrapportering hoe zou U het dan noemen?
Temeer daar onze grondlegger een doortastende ondernemer is. Die niets aan het toeval overlaat..................... tenzij het hem uitkomt.
Wanneer de rechtspersoon niet in zijn straatje te pas komt dan wordt dit op de lange baan geschoven.
En dan krijgt men doekjes voor het bloeden, enz.

groet,

Theo

Offline Drummies

 • Lid
 • Steunpunt: Nee
Re: [Werkgroep Rechtspersoon] Stopzetten/opschorten werkzaamheden
« Reactie #24 Gepost op: 2010/01/03, 20:54:17 »
Citaat van: softbart
Temeer daar onze grondlegger een doortastende ondernemer is. Die niets aan het toeval overlaat

hieronder een citaat van ¨onze¨grondlegger

I agree with the sentiment that a legal entity is only appropriate in the most exceptional cases. Of course Canonical can't stop anyone from forming a legal entity: if you want to do that, and you have the required resources and competence, then go ahead. You would need a trademark agreement to call it an Ubuntu entity, but that can be granted using the template you have."
"The most important thing to think about is how to wind down such an entity. Keeping a legal vehicle alive is a lot of work. It's a bit like a puppy - everyone wants one, not everyone is good at looking after the dog it grows into! Think carefully about it - there are real legal consequences for not responding to paperwork and administration in most countries if you are responsible for a legal entity, and Canonical cannot help."


Oordeel zelf er is dus geen enkele tegenwerking.........maar ook geen medewerking.
Dus het neerzetten van zoiets vergt veel tijd en is een precaire klus..........aan de andere kant is iedere mogelijke hulp en feedback vanuit de Community welkom!
Gestopt als aktief Forumlid 17/10/2011