Nieuws:

Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
Heb je de activerings-mail niet ontvangen?

Auteur Topic: Kleur uit bash-terminal verdwenen  (gelezen 670 keer)

Kleur uit bash-terminal verdwenen
« Gepost op: 2020/02/14, 16:15:54 »
L.S.
Betreft Ubuntu 18.04.
Ik heb in mijn persoonlijke-map /home/lamar  een aantal overbodige bestanden gewist. Helaas waarschijnlijk ook een bestand dat de kleur van de bash-terminal regelt. Want voorheen zag ik de directories/mappen in groen, nu is alles wit-zwart. Ik heb vanzelfsprekend geduckduckt maar zie zeer ingewikkelde opgaven en de meeste betreffen alleen de shell-prompt. Bestaat er een eenvoudig en veilige(!) wijze om dit te herstellen? Als het linke soep wordt doe ik het niet, dan wacht ik wel tot Ubuntu 20.04.
Bvd.

Offline vanadium

  • Lid
Re: Kleur uit bash-terminal verdwenen
« Reactie #1 Gepost op: 2020/02/14, 16:23:32 »
Je hebt wellicht je .bashrc eruit gegooid. Daar worden ondermeer kleuren gedefinieerd. Hierbij mijn (mogelijk hier en daar toch gewijzigd) bestand, waarmee je toch weer uit de voeten zal kunnen. Dit is een bestand van Ubuntu 19.10. Als iemand een kakelvers .bashrc bestand van 18.04 zou kunnen posten, dan is dit nog beter, alhoewel ik niet verwacht dat er belangrijke verschillen zijn.
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
# for examples

# If not running interactively, don't do anything
case $- in
    *i*) ;;
      *) return;;
esac

# don't put duplicate lines or lines starting with space in the history.
# See bash(1) for more options
HISTCONTROL=ignoreboth

# append to the history file, don't overwrite it
shopt -s histappend

# for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
HISTSIZE=1000
HISTFILESIZE=2000

# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize

# If set, the pattern "**" used in a pathname expansion context will
# match all files and zero or more directories and subdirectories.
#shopt -s globstar

# make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
[ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(SHELL=/bin/sh lesspipe)"

# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
    debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi

# set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
case "$TERM" in
    xterm-color|*-256color) color_prompt=yes;;
esac

# uncomment for a colored prompt, if the terminal has the capability; turned
# off by default to not distract the user: the focus in a terminal window
# should be on the output of commands, not on the prompt
force_color_prompt=yes

if [ -n "$force_color_prompt" ]; then
    if [ -x /usr/bin/tput ] && tput setaf 1 >&/dev/null; then
# We have color support; assume it's compliant with Ecma-48
# (ISO/IEC-6429). (Lack of such support is extremely rare, and such
# a case would tend to support setf rather than setaf.)
color_prompt=yes
    else
color_prompt=
    fi
fi

if [ "$color_prompt" = yes ]; then
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
else
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi
unset color_prompt force_color_prompt

# If this is an xterm set the title to user@host:dir
case "$TERM" in
xterm*|rxvt*)
    PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
    ;;
*)
    ;;
esac

# enable color support of ls and also add handy aliases
if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
    test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"
    alias ls='ls --color=auto'
    #alias dir='dir --color=auto'
    #alias vdir='vdir --color=auto'

    alias grep='grep --color=auto'
    alias fgrep='fgrep --color=auto'
    alias egrep='egrep --color=auto'
    alias ip='ip -c'
fi

# colored GCC warnings and errors
#export GCC_COLORS='error=01;31:warning=01;35:note=01;36:caret=01;32:locus=01:quote=01'

# some more ls aliases
alias ll='ls -alF'
alias la='ls -A'
alias l='ls -CF'

# Add an "alert" alias for long running commands.  Use like so:
#   sleep 10; alert
alias alert='notify-send --urgency=low -i "$([ $? = 0 ] && echo terminal || echo error)" "$(history|tail -n1|sed -e '\''s/^\s*[0-9]\+\s*//;s/[;&|]\s*alert$//'\'')"'

# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
    . ~/.bash_aliases
fi

# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if ! shopt -oq posix; then
  if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
    . /usr/share/bash-completion/bash_completion
  elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash_completion
  fi
fi
« Laatst bewerkt op: 2020/02/14, 16:25:19 door vanadium »

Re: Kleur uit bash-terminal verdwenen
« Reactie #2 Gepost op: 2020/02/14, 16:31:14 »
Dank voor de snelle reactie. Ik zie inderdaad .bashrc niet meer staan. Plaats ik dit hele script in de terminal? 

Offline vanadium

  • Lid
Re: Kleur uit bash-terminal verdwenen
« Reactie #3 Gepost op: 2020/02/14, 16:36:09 »
Code in de teksteditor plakken en bewaren in je home folder onder de naam "bashrc".

Re: Kleur uit bash-terminal verdwenen
« Reactie #4 Gepost op: 2020/02/14, 16:41:33 »
Ik laat weten of het gelukt is.

Re: Kleur uit bash-terminal verdwenen
« Reactie #5 Gepost op: 2020/02/15, 11:39:10 »
Helaas, het blijft wit-zwart. Het is niet zo erg want al mijn mapnamen beginnen met een hoofdletter. Dus die herken wel. 

Offline vanadium

  • Lid
Re: Kleur uit bash-terminal verdwenen
« Reactie #6 Gepost op: 2020/02/15, 12:08:48 »
Dan heb je het wellicht niet op de juiste manier gedaan. Controleer eens met het commando
cd
cat .bashrc

Re: Kleur uit bash-terminal verdwenen
« Reactie #7 Gepost op: 2020/02/16, 11:03:43 »
Hij doet het. Ik was vergeten de 'verborgen-bestanden-punt' voor de filenaam te zetten.
Zeer bedankt.

Offline vanadium

  • Lid
Re: Kleur uit bash-terminal verdwenen
« Reactie #8 Gepost op: 2020/02/16, 11:25:25 »
Dacht ik wel  ;)

Re: Kleur uit bash-terminal verdwenen
« Reactie #9 Gepost op: 2020/02/17, 11:20:55 »
Opgelost