Nieuws:

Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
Heb je de activerings-mail niet ontvangen?

Auteur Topic: 504 timeout nginx  (gelezen 306 keer)

504 timeout nginx
« Gepost op: 2021/02/14, 16:40:01 »
Ik ben bezig met het bouwen van een server voor eigen gebruik. Ik maak daarbij gebruik van Nextcloud dat ik voor het grootste deel heb opgezet met behulp van de auteur van  https://decatec.de/home-server/nextcloud-auf-ubuntu-server-20-04-lts-mit-nginx-mariadb-php-lets-encrypt-redis-und-fail2ban/ (ik gebruik dan geen Let's Encrypt, maar een zelf gekocht certificaat.

Het lukt me echter niet om de website stabiel te krijgen. Regelmatig krijg ik te maken met 504-timeouts in Nginx.
Ik geef allereerst hieronder mijn nginx.conf
user www-data;
worker_processes auto;

error_log  /var/log/nginx/error.log warn;
pid        /var/run/nginx.pid;


events {
    worker_connections  1024;
}


http {
     server_tokens off;
    include       /etc/nginx/mime.types;
    default_type  application/octet-stream;

    log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                      '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                      '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

    access_log  /var/log/nginx/access.log  main;

    sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;

    keepalive_timeout  65;

    #gzip  on;

    include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
}

Wellicht wil je nog meer (delen van) configuratiebestanden zien. Dat hoor ik graag.

Wie kan mij helpen dit probleem op te lossen?

Groetjes,
Marianne